Jacob Verbove Simon Adriaan Uittedewillige

De gegevens op deze site mogen worden overgenomen met vermelding van de bron en een link naar deze website.
Neem gegevens niet klakkeloos over; controleer altijd de orginele bron. Neem a.u.b. contact op met de beheerder indien u fouten ontdekt of aanvullingen heeft.
Print Voeg bladwijzer toe

Alle Media


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 1,835     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 ... 37» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1

Bekanntmachung / Bekendmaking
Eigenaar/Bron: NIOD
 
2

 
3

Eigenaar/Bron: CBG, collectie familieadvertenties 1970-2000
 
4

 
5
1910 census
1910 census
1470, 25th Avenue, Oakland
 
6
25-jarig huwelijk
25-jarig huwelijk
Eigenaar/Bron: Collectie familieadvertenties CBG
 
7
25-jarig huwelijk
25-jarig huwelijk
Eigenaar/Bron: Collectie familieadvertenties CBG
 
8
25-jarig huwelijk
25-jarig huwelijk
Eigenaar/Bron: Collectie familieadvertenties CBG
 
9
25-jarig huwelijk
25-jarig huwelijk
Eigenaar/Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode, 8 november 1890, blz. 3
 
10
30-jarig huwelijk
30-jarig huwelijk
Eigenaar/Bron: Collectie familieadvertenties CBG
 
11
30-jarig huwelijk
30-jarig huwelijk
Eigenaar/Bron: Collectie familieadvertenties CBG
 
12
4 januari 1671 - Opdraght der weduwe Alberts BOERBOOM in minderinghe van haere schuldige paght aen de Diedamsche Armen
4 januari 1671 - Opdraght der weduwe Alberts BOERBOOM in minderinghe van haere schuldige paght aen de Diedamsche Armen
Compareerde Hendersken BOERBOOMS, weduwe van zal[iger] Albert BOERBOOM, geassisteert met haeren soon Jacob BOERBOOM, haeren in desen toegelaetenen ende gecoozenen Momber, ende mede voor hem selffs, nevens Derrick ende Everdt BOERBOOM, als Momberen van die samptlijcke naegelaetene kinderen van voorgh. Albert BOERBOOM zal[iger], ende bekenden een ieder derselver in haere qualiteiten, dat zij van twee seeckere stucken lants in Loolerveldt den armen van Diedam toestendigh een merckelijcke summa van verloopen schuldigh waeren, ende tegenwoordigh niet met penningen voorsien, om dieselve te cunnen betaelen. Soo is ‘t dat sij comparanten tot betaelinge, ende in mindering van geseijde schuldige pachten aenden armen voorss. hebben ghecedeert ende opgedragen tot erffelijck genot, ende behoeff der meerghemelte armen eeuwigh ende erffelijck duijrende twee ackermaelen inden Norde, soo haer van haer vader Hendrick Boerboom naergelaeten, ende bij deijlinge toegevallen zijn: ‘t eene met die zuijder zijde naest ‘t erve, hoorende onder die Lockhorst, metten oosten einde op Dunnewoldt, offte Harinxma, ‘t westeijnde op den wegen, ende die noorde zijdt langhs verscheijden Erven, ende is met eenen grave rondt omtrocken. ‘t Andere, geheeten Ludtiens Heegh, met den zuijden ende op dit voorghaende Ackermael schietende, met de weste zijde ten deele langhs Jacob BOERBOOM Weerdts Ackermael, ende ‘t noorden eijnde op ‘t Erve in die Lockhorst gehoorende, die ooste zijde langhs Deussen Erffgh[enaem]en, zijnde vrij Allodial Erve ende Goet, met geenderhande uijtgangen, offte sunsten beswaerdt. Ende is hierbij gheaccordeert ende toegestaen, dat meergh. weduwe offte haeren Erven binnen den tijdt van 6 naervolgende jaeren die ghespecificierde twee ackermaelen wederom sullen mogen inlossen, ende vrijen met vijffenvijfftigh gulden Hollandts. Evenwel soo, wanneer in die iaeren geen holdt voor den armen daervan genooten waere, dat dan den behoorlijcken interesse naer advenant des tijdts van voorgh. 55 gulden sall daer bij erlaght ende betaelt worden. Ende bij ontstentenisse van dien, soo sullen voorgh. weduwe Comp[aran]tinne ende Erffgh[enaem]en sonder eenige vernere losse daeraen te hebben, offte te halden, daervan eeuwigh onterfft, ende ontgoedet zijn ende blijven. Ende sullen die voorgh. Diedamsche Armen deselve alsdan in haeren gebruijck eeuwigh ende erffelijck duijrende hebben ende behalden.
Eigenaar/Bron: Gelders Archief, ORA Didam 272, Prothocol van beswaer 1667-1678, fol. 163-164 / genealogiedomein.nl
 
13
40-jarig huwelijk
40-jarig huwelijk
Eigenaar/Bron: Collectie familieadvertenties CBG
 
14
45-jarig huwelijk
45-jarig huwelijk
Leeuwarder Courant, 28 november 1869
Eigenaar/Bron: Stichting Digitaal Archief Leeuwarder Courant
 
15
50 jaar Van der Vat Foundations
50 jaar Van der Vat Foundations
Een artikel in het Nieuwsblad van het Noorden van 31 augustus 1985 naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de winkel in de Herestraat.
Eigenaar/Bron: Delpher
 
16
50-jarig huwelijk
50-jarig huwelijk
advertentie in Leeuwarder Courant, 24 mei 1937
Eigenaar/Bron: De Krant van Toen
 
17
50-jarig huwelijk
50-jarig huwelijk
Leeuwarder Courant, 27 november 1874
Eigenaar/Bron: Stichting Digitaal Archief Leeuwarder Courant
 
18
50-jarig huwelijk
50-jarig huwelijk
Eigenaar/Bron: Collectie familieadvertenties CBG
 
19
50-jarig huwelijk
50-jarig huwelijk
Eigenaar/Bron: Collectie familieadvertenties CBG
 
20
50-jarig huwelijk
50-jarig huwelijk
tevens 50-jarig ambtsjubileum van Willem Voortman in dienst van het koninklijk huis
Eigenaar/Bron: Collectie familieadvertenties CBG
 
21
55-jarig ambtsjubileum
55-jarig ambtsjubileum
krantenknipsel
Eigenaar/Bron: CBG, Collectie Veenhuizen
 
22
60-jarig huwelijk
60-jarig huwelijk
krantenknipsel
Eigenaar/Bron: CBG, Collectie Veenhuizen
 
23
60-ste verjaardag
60-ste verjaardag
Eigenaar/Bron: Collectie familieadvertenties CBG
 
24
Aad Overduijn en Reina
Aad Overduijn en Reina
Aad met zijn tweede partner Reina
 
25
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
26
aanhef huwelijkse voorwaarden
aanhef huwelijkse voorwaarden
Eigenaar/Bron: Gemeentearchief Delft
 
27
aankondiging
aankondiging
Journal de La Haye, 28 april 1847
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
28
aankondiging 50-jarig huwelijk
aankondiging 50-jarig huwelijk
Eigenaar/Bron: CBG, collectie familieadvertenties 1970-2000
 
29
aankondiging concert
aankondiging concert
Nederlandsche Staatscourant, 19 oktober 1842
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
30
Aankondiging Hanzebank
Aankondiging Hanzebank
Per 1 februari 1920 werd Gerard van der Vat benoemd tot beheerder van het filiaal van de Hanzebank in Gennep. De Hanzebank was een in 1908 opgerichte bank en kredietvereniging voor de rooms-katholieke middenstand. In 1923 ging de bank failliet.
Maas- en Niersbode, 1920
Eigenaar/Bron: Erfgoed Maas en Niers
 
31
aankondiging openbare verkoping
aankondiging openbare verkoping
In 1827 vindt er een openbare verkoping plaats van een aantal panden in Sneek. Uit de aankonding daarvan blijkt, dat Jelle van der Vat en een zekere Gerrit van der Veer drie kamers huren van een pand, gelegen aan de Stadswal.
Leeuwarder Courant, 2 maart 1827
Eigenaar/Bron: Delpher
 
32
Aankondiging opening filiaal Puntenburgerlaan
Aankondiging opening filiaal Puntenburgerlaan
In 1934 opende Jochem van der Vat een nieuw filiaal aan de Puntenburgerlaan 62 te Amersfoort. Zijn zoon Jacques nam de dagelijkse leiding van de winkel op zich.
De Eembode, 10 april 1934
Eigenaar/Bron: Archief Eemland
 
33
aankondiging optreden
aankondiging optreden
New York Times, 21 juni 1852
Eigenaar/Bron: New York Times
 
34
aankondiging optreden
aankondiging optreden
New York Daily Tribune, 30 juni 1847
 
35
aankondiging Théâtre Français
aankondiging Théâtre Français
Feuille politique du département du Zuiderzee, 18 juli 1813
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
36
aankondiging Théâtre Français de la Haye
aankondiging Théâtre Français de la Haye
Koninklijke Courant, 29 september 1807
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
37
aankondiging Théâtre Royal de La Haye
aankondiging Théâtre Royal de La Haye
's-Gravenhaagsche Courant, 8 januari 1823
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
38
aanstelling apotheker
aanstelling apotheker
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 oktober 1848
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
39
aanstelling Appingedam
aanstelling Appingedam
Nadat Daan zijn studie Engelse taal- en letterkunde had afgerond, kreeg hij een aanstelling bij de Rijks HBS te Appingedam.
uit: Nederlandsche Staatscourant, 3 november 1936
Eigenaar/Bron: Delpher
 
40
aanvraag naturalisatie
aanvraag naturalisatie
Eigenaar/Bron: Familysearch
 
41
Adresboek Oakland
Adresboek Oakland
vermelding in de Oakland City Directory, blz. 766, ca. 1921
 
42
advertentie
advertentie
Nieuws van den Dag, 31 december 1910
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
43
Advertentie
Advertentie
Nieuwsblad van Friesland, 29 maart 1902
Eigenaar/Bron: Delpher
 
44
advertentie
advertentie
Leeuwarder Courant, 28 oktober 1873
Eigenaar/Bron: Koniklijke Bibliotheek, collectie Historische Kranten
 
45
advertentie
advertentie
Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, 12 oktober 1853
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
46
advertentie
advertentie
Nieuwsblad van het Noorden, 15 juli 1924
Eigenaar/Bron: Koniklijke Bibliotheek, collectie Historische Kranten
 
47
Advertentie
Advertentie
De verhuizing wordt aangekondigd door middel van deze advertentie in Het Vaderland, 14 juni 1951.
 
48
advertentie
advertentie
Nederlandsche Staatscourant, 19 maart 1842
Tijdens en na haar zwangerschap werd Mme Fleury-Jolly vervangen door Adèle Alphonse.
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
49
advertentie
advertentie
Leeuwarder Courant, 10 augustus 1869
Eigenaar/Bron: Historisch Centrum Leeuwarden
 
50
Advertentie 'De Vier Vriezen'
Advertentie 'De Vier Vriezen'
Manufacturenmagazijn 'De Vier Vriezen' was een Joodse zaak, die werd gedreven door Simon Izak de Vries en zijn zonen, vandaar de naam van de winkel. Vanuit Hoorn had S.I. de Vries zijn bedrijvigheid uitgebreid naar Amsterdam, waar hij verschillende winkels had. Zijn eerste zaak in Amsterdam was manufacturenmagazijn 'Jan Pietersz. Coen' op de Prinsengracht. Later kwamen er nog filialen bij in de Warmoesstraat en de Kalverstraat. De oude heer De Vries was nog tot op hoge leeftijd actief in het bedrijf. Hij overleed op 13 novmber 1916 in Hoorn.
Het Volksdagblad, 29 september 1900
Eigenaar/Bron: Delpher
 

    1 2 3 4 5 ... 37» Volgende»This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, Copyright © 2001-2008, created by Darrin Lythgoe, Sandy, Utah. All rights reserved.