Jacob Verbove Simon Adriaan Uittedewillige

De gegevens op deze site mogen worden overgenomen met vermelding van de bron en een link naar deze website.
Neem gegevens niet klakkeloos over; controleer altijd de orginele bron. Neem a.u.b. contact op met de beheerder indien u fouten ontdekt of aanvullingen heeft.
Print Voeg bladwijzer toe

Documenten


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 1,078     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 ... 22» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1

Bekanntmachung / Bekendmaking
Eigenaar/Bron: NIOD
 
2
1910 census
1910 census
1470, 25th Avenue, Oakland
 
3
4 januari 1671 - Opdraght der weduwe Alberts BOERBOOM in minderinghe van haere schuldige paght aen de Diedamsche Armen
4 januari 1671 - Opdraght der weduwe Alberts BOERBOOM in minderinghe van haere schuldige paght aen de Diedamsche Armen
Compareerde Hendersken BOERBOOMS, weduwe van zal[iger] Albert BOERBOOM, geassisteert met haeren soon Jacob BOERBOOM, haeren in desen toegelaetenen ende gecoozenen Momber, ende mede voor hem selffs, nevens Derrick ende Everdt BOERBOOM, als Momberen van die samptlijcke naegelaetene kinderen van voorgh. Albert BOERBOOM zal[iger], ende bekenden een ieder derselver in haere qualiteiten, dat zij van twee seeckere stucken lants in Loolerveldt den armen van Diedam toestendigh een merckelijcke summa van verloopen schuldigh waeren, ende tegenwoordigh niet met penningen voorsien, om dieselve te cunnen betaelen. Soo is ‘t dat sij comparanten tot betaelinge, ende in mindering van geseijde schuldige pachten aenden armen voorss. hebben ghecedeert ende opgedragen tot erffelijck genot, ende behoeff der meerghemelte armen eeuwigh ende erffelijck duijrende twee ackermaelen inden Norde, soo haer van haer vader Hendrick Boerboom naergelaeten, ende bij deijlinge toegevallen zijn: ‘t eene met die zuijder zijde naest ‘t erve, hoorende onder die Lockhorst, metten oosten einde op Dunnewoldt, offte Harinxma, ‘t westeijnde op den wegen, ende die noorde zijdt langhs verscheijden Erven, ende is met eenen grave rondt omtrocken. ‘t Andere, geheeten Ludtiens Heegh, met den zuijden ende op dit voorghaende Ackermael schietende, met de weste zijde ten deele langhs Jacob BOERBOOM Weerdts Ackermael, ende ‘t noorden eijnde op ‘t Erve in die Lockhorst gehoorende, die ooste zijde langhs Deussen Erffgh[enaem]en, zijnde vrij Allodial Erve ende Goet, met geenderhande uijtgangen, offte sunsten beswaerdt. Ende is hierbij gheaccordeert ende toegestaen, dat meergh. weduwe offte haeren Erven binnen den tijdt van 6 naervolgende jaeren die ghespecificierde twee ackermaelen wederom sullen mogen inlossen, ende vrijen met vijffenvijfftigh gulden Hollandts. Evenwel soo, wanneer in die iaeren geen holdt voor den armen daervan genooten waere, dat dan den behoorlijcken interesse naer advenant des tijdts van voorgh. 55 gulden sall daer bij erlaght ende betaelt worden. Ende bij ontstentenisse van dien, soo sullen voorgh. weduwe Comp[aran]tinne ende Erffgh[enaem]en sonder eenige vernere losse daeraen te hebben, offte te halden, daervan eeuwigh onterfft, ende ontgoedet zijn ende blijven. Ende sullen die voorgh. Diedamsche Armen deselve alsdan in haeren gebruijck eeuwigh ende erffelijck duijrende hebben ende behalden.
Eigenaar/Bron: Gelders Archief, ORA Didam 272, Prothocol van beswaer 1667-1678, fol. 163-164 / genealogiedomein.nl
 
4
50 jaar Van der Vat Foundations
50 jaar Van der Vat Foundations
Een artikel in het Nieuwsblad van het Noorden van 31 augustus 1985 naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de winkel in de Herestraat.
Eigenaar/Bron: Delpher
 
5
55-jarig ambtsjubileum
55-jarig ambtsjubileum
krantenknipsel
Eigenaar/Bron: CBG, Collectie Veenhuizen
 
6
60-jarig huwelijk
60-jarig huwelijk
krantenknipsel
Eigenaar/Bron: CBG, Collectie Veenhuizen
 
7
aanhef huwelijkse voorwaarden
aanhef huwelijkse voorwaarden
Eigenaar/Bron: Gemeentearchief Delft
 
8
aankondiging
aankondiging
Journal de La Haye, 28 april 1847
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
9
aankondiging concert
aankondiging concert
Nederlandsche Staatscourant, 19 oktober 1842
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
10
Aankondiging Hanzebank
Aankondiging Hanzebank
Per 1 februari 1920 werd Gerard van der Vat benoemd tot beheerder van het filiaal van de Hanzebank in Gennep. De Hanzebank was een in 1908 opgerichte bank en kredietvereniging voor de rooms-katholieke middenstand. In 1923 ging de bank failliet.
Maas- en Niersbode, 1920
Eigenaar/Bron: Erfgoed Maas en Niers
 
11
aankondiging openbare verkoping
aankondiging openbare verkoping
In 1827 vindt er een openbare verkoping plaats van een aantal panden in Sneek. Uit de aankonding daarvan blijkt, dat Jelle van der Vat en een zekere Gerrit van der Veer drie kamers huren van een pand, gelegen aan de Stadswal.
Leeuwarder Courant, 2 maart 1827
Eigenaar/Bron: Delpher
 
12
Aankondiging opening filiaal Puntenburgerlaan
Aankondiging opening filiaal Puntenburgerlaan
In 1934 opende Jochem van der Vat een nieuw filiaal aan de Puntenburgerlaan 62 te Amersfoort. Zijn zoon Jacques nam de dagelijkse leiding van de winkel op zich.
De Eembode, 10 april 1934
Eigenaar/Bron: Archief Eemland
 
13
aankondiging optreden
aankondiging optreden
New York Times, 21 juni 1852
Eigenaar/Bron: New York Times
 
14
aankondiging optreden
aankondiging optreden
New York Daily Tribune, 30 juni 1847
 
15
aankondiging Théâtre Français
aankondiging Théâtre Français
Feuille politique du département du Zuiderzee, 18 juli 1813
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
16
aankondiging Théâtre Français de la Haye
aankondiging Théâtre Français de la Haye
Koninklijke Courant, 29 september 1807
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
17
aankondiging Théâtre Royal de La Haye
aankondiging Théâtre Royal de La Haye
's-Gravenhaagsche Courant, 8 januari 1823
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
18
aanstelling apotheker
aanstelling apotheker
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 oktober 1848
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
19
aanstelling Appingedam
aanstelling Appingedam
Nadat Daan zijn studie Engelse taal- en letterkunde had afgerond, kreeg hij een aanstelling bij de Rijks HBS te Appingedam.
uit: Nederlandsche Staatscourant, 3 november 1936
Eigenaar/Bron: Delpher
 
20
aanvraag naturalisatie
aanvraag naturalisatie
Eigenaar/Bron: Familysearch
 
21
Adresboek Oakland
Adresboek Oakland
vermelding in de Oakland City Directory, blz. 766, ca. 1921
 
22
advertentie
advertentie
Nieuws van den Dag, 31 december 1910
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
23
Advertentie
Advertentie
Nieuwsblad van Friesland, 29 maart 1902
Eigenaar/Bron: Delpher
 
24
advertentie
advertentie
Leeuwarder Courant, 28 oktober 1873
Eigenaar/Bron: Koniklijke Bibliotheek, collectie Historische Kranten
 
25
advertentie
advertentie
Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, 12 oktober 1853
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
26
Advertentie
Advertentie
De verhuizing wordt aangekondigd door middel van deze advertentie in Het Vaderland, 14 juni 1951.
 
27
advertentie
advertentie
Nederlandsche Staatscourant, 19 maart 1842
Tijdens en na haar zwangerschap werd Mme Fleury-Jolly vervangen door Adèle Alphonse.
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
28
advertentie
advertentie
Leeuwarder Courant, 10 augustus 1869
Eigenaar/Bron: Historisch Centrum Leeuwarden
 
29
Advertentie 'De Vier Vriezen'
Advertentie 'De Vier Vriezen'
Manufacturenmagazijn 'De Vier Vriezen' was een Joodse zaak, die werd gedreven door Simon Izak de Vries en zijn zonen, vandaar de naam van de winkel. Vanuit Hoorn had S.I. de Vries zijn bedrijvigheid uitgebreid naar Amsterdam, waar hij verschillende winkels had. Zijn eerste zaak in Amsterdam was manufacturenmagazijn 'Jan Pietersz. Coen' op de Prinsengracht. Later kwamen er nog filialen bij in de Warmoesstraat en de Kalverstraat. De oude heer De Vries was nog tot op hoge leeftijd actief in het bedrijf. Hij overleed op 13 novmber 1916 in Hoorn.
Het Volksdagblad, 29 september 1900
Eigenaar/Bron: Delpher
 
30
Advertentie B.J. Voss
Advertentie B.J. Voss
In 1901 verhuisde Tecla van der Vat naar Rotterdam, waar ze als winkeljuffrouw ging werken bij de firma B.J. Voss in de Korte Hoogstraat 7. Ze werkte hier tot april 1904 en verhuisde toen terug naar Amsterdam. Kort voor haar huwelijk woonde ze in bij haar oudste zus Juliana en haar zwager Augustinus Westhof.

Nieuwe Vlaardingsche Courant, 4 april 1903
Eigenaar/Bron: Delpher
 
31
advertentie deurwaardersexploit
advertentie deurwaardersexploit
De Avondpost, 27 april 1906
Eigenaar/Bron: Delpher
 
32
Advertentie G.E. Caesar
Advertentie G.E. Caesar
Zoals te zien is op deze advertentie van G.E. Caesar, verkocht de manufacturenwinkel waar Regina van der Vat werkte een ruime sortering aan damescorsetten en aanverwante artikelen.
Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland, 15 augustus 1890
Eigenaar/Bron: Delpher
 
33
Advertentie Gebr. Schäfers
Advertentie Gebr. Schäfers
De winkel van de Gebr. Schäfers, waar Jelle van der Vat werkte, was sinds 1886 in Huizum bij Leeuwarden gevestigd als filiaal van het bedrijf in Groningen. Later zou nog een filiaal in Utrecht volgen. Het bedrijf plaatste regelmatig advertenties voor poetsmiddelen, maar verkocht ook allerlei andere artikelen.
Leeuwarder Courant, 28 maart 1887
Eigenaar/Bron: De Krant van Toen
 
34
Advertentie Gebr. Schäfers
Advertentie Gebr. Schäfers
Deze advertentie van het Groningse filiaal van de Gebr. Schäfer verscheen in een adresbeok uit 1886.
Algemeen adresboek van Groningen, Groningen : J.B. Wolters, 1886
Eigenaar/Bron: Groninger Archieven
 
35
Advertentie Hömmen & Co.
Advertentie Hömmen & Co.
De manufacturenwinkel van Hömmen & Co. waar Maria van der Vat werkte, was in de Oude Ebbingestraat in Groningen. Het bedrijf had tevens een vestiging in Haarlem.
Nieuwe Haarlemsche Courant, 3 mei 1896
Eigenaar/Bron: Delpher
 
36
advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20 februari 1855
advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20 februari 1855
Na de dood van Willemijntje VAN RIJSWIJK wordt de erfenis verdeeld over de nog in leven zijnde kinderen van haar broers en zus. Niet bekend is of Johanna (= Anna Maria) en Hendrik, de kinderen van Adrianus, nog in leven zijn of waar zij wonen. Zij worden gedagvaard.
Eigenaar/Bron: krantencollectie Koninklijke Bibliotheek
 
37
Advertentie Magazijn 'De Zon'
Advertentie Magazijn 'De Zon'
Magazijn 'De Zon' van Jacobus Johannes Jacobs op de Lindengracht in Amsterdam heeft verschillende leden van de familie Van der Vat emplooi verschaft. Froukje van der Vat kwam er werken in 1894 en haar zusje Tecla volgde het jaar daarop. Ze woonden boven de winkel op de hoek van de Noorderkerkstraat, op nummer 63. Toen de winkel in 1897 verbouwd werd en Jacobs met zijn gezin tijdelijk verhuisde naar de Prinsengracht, verhuisden de winkelmeisjes mee. Een half jaar later waren ze weer terug op de Lindengracht. Ze bleven er tot 1898 werken. Hun jongste broer Jochem van der Vat kwam er in 1900 werken en werd bedrijfsleider. Aanvankelijk woonde hij boven de winkel op nummer 63, maar na zijn huwelijk met de zus van zijn baas in 1908, betrok het jonge gezin de naastgelegen bovenwoning.
Eigenaar/Bron: Delpher
 
38
advertentie Magazijn <i>De Tijdgeest</i> te Den Helder
advertentie Magazijn De Tijdgeest te Den Helder
Een advertentie voor de winkel waar Regina van 1885 tot 1887 werkte in het Vliegend blaadje, nieuws- en advertentiebode voor Den Helder, 24 mei 1884
Eigenaar/Bron: Regionaal Archief Alkmaar
 
39
Advertentie Magazijn Willem III
Advertentie Magazijn Willem III
Na korte tijd in de Commelinstraat gewoond te hebben, verhuisde Froukje in oktober 1892 naar de Ferdinand Bolstraat 62, waar ze ging werken bij de manufacturenwinkel Magazijn Willem III. De advertentie dateert van later datum.
Nieuws van den Dag, 6 november 1901
Eigenaar/Bron: Delpher
 
40
Advertentie manufacturenzaak
Advertentie manufacturenzaak
In 1923 opende J.B. van der Vat zijn manufacturenzaak in de Utrechtsestraat in Amersfoort. Regelmatig plaatste hij advertenties in de plaatselijke kranten.
De Eembode, 17 april 1926
Eigenaar/Bron: Archief Eemland
 
41
Advertentie opening
Advertentie opening
Deze advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden van 1 mei 1935 kondigt de opening aan van het nieuwe onderkomen van Het Schortenhuis.
Eigenaar/Bron: Delpher
 
42
Advertentie Stockmann
Advertentie Stockmann
In 1892 verhuisde Froukje van der Vat van Sneek naar Amsterdam om als winkeljuffrouw te gaan werken bij het confectiemagazijn van G. Stockmann. Het bedrijf bevond zich op de Nieuwendijk 154.
Het Nieuws van den Dag, 14 maart 1892
Eigenaar/Bron: Delpher
 
43
Advertentie Taphorn
Advertentie Taphorn
In maart 1893 ging Froukje van der Vat werken bij de manufacturenwinkel van A. Taphorn in de Jordaan. De winkel was gevestigd op de hoek van de Anjeliersstraat en de Eerste Anjeliersdwarsstraat. Froukje woonde er ook.
De Amstelbode, 12 april 1919
Eigenaar/Bron: Delpher
 
44
Advertentie uit 1901
Advertentie uit 1901
Deze advertentie uit het Nieuwsblad van het Noorden van 19 mei 1901 geeft een beeld van het assortiment dat Dominicus voerde. Hij adverteerde veelvuldig en bouwde daarmee een grote naamsbekendheid op in Groningen en omstreken.
Eigenaar/Bron: Delpher
 
45
Advertentie uit 1908
Advertentie uit 1908
In 1908 verhuist Dominicus zijn zaak van de Oosterstraat naar de Grote Markt. Hij noemt zijn winkel Het Boezelaarshuis. Een advertentie uit het Nieuwsblad van het Noorden van 10 mei 1908.
Eigenaar/Bron: Delpher
 
46
Advertentie uit 1925
Advertentie uit 1925
In de jaren twintig gaat het de zaak voor de wind, waardoor het mogelijk is nieuwe filialen te openen, die beheerd worden door de twee oudste zonen. Deze advertentie komt uit het Nieuwsblad van het Noorden van 7 april 1925.
Eigenaar/Bron: Delpher
 
47
Advertentie van Magazijn 'Nieuw Keizershof'
Advertentie van Magazijn 'Nieuw Keizershof'
De manufacturenwinkel 'Nieuw Keizershof' was eigendom van C.F.A. (Franz) Röttgering. Hij kwam oorspronkelijk uit Ochtrup in Duitsland, niet ver van de Nederlandse grens bij Enschede. In Amsterdam had hij ook een magazijn, namelijk in de Binnen-Bantammerstraat. Mogelijk heeft Jochem van der Vat, voordat hij naar Rotterdam vertrok, ook kort in die winkel gewerkt. De winkelchef in Rotterdam was J.F.F. Wellmann, die ook van Duitse komaf was.
Rotterdamsch Nieuwsblad, 18 juli 1898
Eigenaar/Bron: Delpher
 
48
Advertentie Vroom & Co.
Advertentie Vroom & Co.
In 1896 verhuisde Maria van der Vat naar Amsterdam, waar ook haar zussen Froukje en Tecla op dat moment woonden en werkten. Maria ging als winkeljuffrouw aan de slag bij de firma Vroom & Co. in de Damstraat. De eigenaar Hendrikus Josephus Vroom was een neef van Willem Vroom van Vroom & Dreesmann.
De Amsterdammmer, 4 oktober 1896
Eigenaar/Bron: Delpher
 
49
advertentie wijnhandel
advertentie wijnhandel
Arnhemsche Courant, 21 maart 1940
Eigenaar/Bron: Koniklijke Bibliotheek, collectie Historische Kranten
 
50
advertenties
advertenties
Eigenaar/Bron: Regionaal Archief Alkmaar
 

    1 2 3 4 5 ... 22» Volgende»This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, Copyright © 2001-2008, created by Darrin Lythgoe, Sandy, Utah. All rights reserved.