Jacob Verbove Antoon van der Vat

Print Voeg bladwijzer toe

Documenten


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 948     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 ... 19» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1
1910 census
1910 census
1470, 25th Avenue, Oakland
 
2
4 januari 1671 - Opdraght der weduwe Alberts BOERBOOM in minderinghe van haere schuldige paght aen de Diedamsche Armen
4 januari 1671 - Opdraght der weduwe Alberts BOERBOOM in minderinghe van haere schuldige paght aen de Diedamsche Armen
Compareerde Hendersken BOERBOOMS, weduwe van zal[iger] Albert BOERBOOM, geassisteert met haeren soon Jacob BOERBOOM, haeren in desen toegelaetenen ende gecoozenen Momber, ende mede voor hem selffs, nevens Derrick ende Everdt BOERBOOM, als Momberen van die samptlijcke naegelaetene kinderen van voorgh. Albert BOERBOOM zal[iger], ende bekenden een ieder derselver in haere qualiteiten, dat zij van twee seeckere stucken lants in Loolerveldt den armen van Diedam toestendigh een merckelijcke summa van verloopen schuldigh waeren, ende tegenwoordigh niet met penningen voorsien, om dieselve te cunnen betaelen. Soo is ‘t dat sij comparanten tot betaelinge, ende in mindering van geseijde schuldige pachten aenden armen voorss. hebben ghecedeert ende opgedragen tot erffelijck genot, ende behoeff der meerghemelte armen eeuwigh ende erffelijck duijrende twee ackermaelen inden Norde, soo haer van haer vader Hendrick Boerboom naergelaeten, ende bij deijlinge toegevallen zijn: ‘t eene met die zuijder zijde naest ‘t erve, hoorende onder die Lockhorst, metten oosten einde op Dunnewoldt, offte Harinxma, ‘t westeijnde op den wegen, ende die noorde zijdt langhs verscheijden Erven, ende is met eenen grave rondt omtrocken. ‘t Andere, geheeten Ludtiens Heegh, met den zuijden ende op dit voorghaende Ackermael schietende, met de weste zijde ten deele langhs Jacob BOERBOOM Weerdts Ackermael, ende ‘t noorden eijnde op ‘t Erve in die Lockhorst gehoorende, die ooste zijde langhs Deussen Erffgh[enaem]en, zijnde vrij Allodial Erve ende Goet, met geenderhande uijtgangen, offte sunsten beswaerdt. Ende is hierbij gheaccordeert ende toegestaen, dat meergh. weduwe offte haeren Erven binnen den tijdt van 6 naervolgende jaeren die ghespecificierde twee ackermaelen wederom sullen mogen inlossen, ende vrijen met vijffenvijfftigh gulden Hollandts. Evenwel soo, wanneer in die iaeren geen holdt voor den armen daervan genooten waere, dat dan den behoorlijcken interesse naer advenant des tijdts van voorgh. 55 gulden sall daer bij erlaght ende betaelt worden. Ende bij ontstentenisse van dien, soo sullen voorgh. weduwe Comp[aran]tinne ende Erffgh[enaem]en sonder eenige vernere losse daeraen te hebben, offte te halden, daervan eeuwigh onterfft, ende ontgoedet zijn ende blijven. Ende sullen die voorgh. Diedamsche Armen deselve alsdan in haeren gebruijck eeuwigh ende erffelijck duijrende hebben ende behalden.
Eigenaar/Bron: Gelders Archief, ORA Didam 272, Prothocol van beswaer 1667-1678, fol. 163-164 / genealogiedomein.nl
 
3
50 jaar Van der Vat Foundations
50 jaar Van der Vat Foundations
Nieuwsblad van het Noorden, 31 augustus 1985
Eigenaar/Bron: Koniklijke Bibliotheek, collectie Historische Kranten
 
4
55-jarig ambtsjubileum
55-jarig ambtsjubileum
krantenknipsel
Eigenaar/Bron: CBG, Collectie Veenhuizen
 
5
60-jarig huwelijk
60-jarig huwelijk
krantenknipsel
Eigenaar/Bron: CBG, Collectie Veenhuizen
 
6
aanhef huwelijkse voorwaarden
aanhef huwelijkse voorwaarden
Eigenaar/Bron: Gemeentearchief Delft
 
7
aankondiging
aankondiging
Journal de La Haye, 28 april 1847
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
8
aankondiging concert
aankondiging concert
Nederlandsche Staatscourant, 19 oktober 1842
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
9
aankondiging optreden
aankondiging optreden
New York Times, 21 juni 1852
Eigenaar/Bron: New York Times
 
10
aankondiging optreden
aankondiging optreden
New York Daily Tribune, 30 juni 1847
 
11
aankondiging Théâtre Français
aankondiging Théâtre Français
Feuille politique du département du Zuiderzee, 18 juli 1813
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
12
aankondiging Théâtre Français de la Haye
aankondiging Théâtre Français de la Haye
Koninklijke Courant, 29 september 1807
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
13
aankondiging Théâtre Royal de La Haye
aankondiging Théâtre Royal de La Haye
's-Gravenhaagsche Courant, 8 januari 1823
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
14
aanstelling apotheker
aanstelling apotheker
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 oktober 1848
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
15
aanvraag naturalisatie
aanvraag naturalisatie
Eigenaar/Bron: Familysearch
 
16
Adresboek Oakland
Adresboek Oakland
vermelding in de Oakland City Directory, blz. 766, ca. 1921
 
17
advertentie
advertentie
Nieuws van den Dag, 31 december 1910
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
18
advertentie
advertentie
Nieuwsblad van het Noorden, 19 mei 1901
Eigenaar/Bron: Koniklijke Bibliotheek, collectie Historische Kranten
 
19
advertentie
advertentie
Leeuwarder Courant, 28 oktober 1873
Eigenaar/Bron: Koniklijke Bibliotheek, collectie Historische Kranten
 
20
advertentie
advertentie
Nieuwsblad van het Noorden, 1 mei 1935
Eigenaar/Bron: Koniklijke Bibliotheek, collectie Historische Kranten
 
21
advertentie
advertentie
Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, 12 oktober 1853
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
22
advertentie
advertentie
Nederlandsche Staatscourant, 19 maart 1842
Tijdens en na haar zwangerschap werd Mme Fleury-Jolly vervangen door Adèle Alphonse.
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
23
advertentie
advertentie
Leeuwarder Courant, 10 augustus 1869
Eigenaar/Bron: Historisch Centrum Leeuwarden
 
24
advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20 februari 1855
advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20 februari 1855
Na de dood van Willemijntje VAN RIJSWIJK wordt de erfenis verdeeld over de nog in leven zijnde kinderen van haar broers en zus. Niet bekend is of Johanna (= Anna Maria) en Hendrik, de kinderen van Adrianus, nog in leven zijn of waar zij wonen. Zij worden gedagvaard.
Eigenaar/Bron: krantencollectie Koninklijke Bibliotheek
 
25
advertentie wijnhandel
advertentie wijnhandel
Arnhemsche Courant, 21 maart 1940
Eigenaar/Bron: Koniklijke Bibliotheek, collectie Historische Kranten
 
26
advertenties
advertenties
Eigenaar/Bron: Regionaal Archief Alkmaar
 
27
Amsterdam, Wagenaarstraat
Amsterdam, Wagenaarstraat
Na de verhuizing naar Amsterdam woonden ze enige tijd in de Wagenaarstraat,
hier te zien op een ansichtkaart uit 1904.
Eigenaar/Bron: Het Geheugen van Nederland
 
28
Anatomische les van Cornelis 's-Gravesande - Cornelis de Man (1681)
Anatomische les van Cornelis 's-Gravesande - Cornelis de Man (1681)
In 1681 kreeg de schilder Cornelis de Man opdracht van het Delftse chirurgijnsgilde om de genees- en heelmeesters van de stad te portretteren, samen met de vermaarde natuurkundige en filosoof Antoni van Leeuwenhoek. Hij schilderde de anatomische les van dokter Cornelis 's-Gravesande in het Theatrum Anatonicum aan de Verwersdijk. De compositie van het schilderij is gebaseerd op de anatomische les van Michiel van Mierevelt. Ook hier ligt het lijk in de lengterichting van het schilderij en zijn de medici er omheen gegroepeerd. Centraal staat Cornelis 's-Gravensande die sectie verricht op een man die dodelijk verwond is aan de borst. De borstkas van de man is geopend en de dokter wijst met een aanwijsstokje naar de plaats van het hart, terwijl hij met zijn linkerhand de plek van zijn eigen hart toont. De beroemde geleerde Antoni van Leeuwenhoek, die waarschijnlijk is afgebeeld om het groepsportret meer prestige te geven, staat rechts naast de anatoom. Van Leeuwenhoek had grote interesse in de ontleedkunst en ontving onderricht van Cornelis 's-Gravesande. Ook hij heeft sectie verricht op dit lijk. Op 12 oktober 1680 berichtte hij aan The Royal Society in Londen over zijn onderzoek naar de hartspier van deze man. De man links van 's-Gravesande, met de blonde krullen, is Johan de Geus. Hij heeft een spons in zijn hand om het bloed uit de borstholte weg te zuigen. Ook hij was klaarblijkelijk zeer geïnteresseerd was in de anatomie. Ten behoeve van het Theatrum Anatonicum heeft hij het skelet van een paard geprepareerd.
Eigenaar/Bron: Museum Het Prinsenhof, Delft
 
29
begraafakte
begraafakte
Eigenaar/Bron: Archives départementales de l'Oise
 
30
begraafakte
begraafakte
Eigenaar/Bron: Archives départementales de l'Oise
 
31
Bekendmaking
Bekendmaking
In 1797 zegt Pieter COULBAUT zijn lidmaatschap van de Harlingse schutterij op. Uit de toon van deze bekendmaking kan worden afgeleid dat dat met een conflict gepaard ging.
Friesche Courant, 21 januari 1797
Eigenaar/Bron: Delpher
 
32
bericht
bericht
Le Journal des Théâtres, 28 juli 1847
 
33
bericht in de Leeuwarder Courant van 16 november 1841
bericht in de Leeuwarder Courant van 16 november 1841
Na de dood van Antonius Potma wordt het pottenbakkersbedrijf nog korte tijd voortgezet, maar na enkele maanden wordt de volledige inboedel geveild.
Uit het krantenbericht blijkt onder andere, dat het woonhuis van Antonius Potma zich bevond aan de Pol (nu: Gedempte Pol) te Sneek, terwijl de pottenbakkerij zich bevond aan het Hooiblok (nu Hooiblokstraat) en het magazijn aan het Leeuwarderend bij de Stadsgracht (nu Leeuwarderweg).
Eigenaar/Bron: Koniklijke Bibliotheek, collectie Historische Kranten
 
34
bericht in de Leeuwarder Courant van 7 december 1841
bericht in de Leeuwarder Courant van 7 december 1841
Een kleine maand na de veiling van de inboedel van de pottenbakkerij wordt ook het winkelhuis aan de Pol verkocht.
Eigenaar/Bron: Koniklijke Bibliotheek, collectie Historische Kranten
 
35
bericht naamswijziging
bericht naamswijziging
Dagblad van 's-Gravenhage, 6 juni 1838
Eigenaar/Bron: Koninklijke Bibliotheek, historische kranten
 
36
bericht omtrent gesneuvelden in Atjeh
bericht omtrent gesneuvelden in Atjeh
Leeuwarder Courant, 22 april 1896
Eigenaar/Bron: Koniklijke Bibliotheek, collectie Historische Kranten
 
37
beschrijving van de overtocht naar Californië
beschrijving van de overtocht naar Californië
een ongedateerd verslag van de emigratie naar Amerika door Antone Van Pelt, kleinzoon van het echtpaar Mönnichmann-Hillen
Eigenaar/Bron: Diane Roth
 
38
bevolkingsregister Amsterdam 1851-1853
bevolkingsregister Amsterdam 1851-1853
Lange Leidsedwarsstraat
Eigenaar/Bron: Stadsarchief Amsterdam
 
39
bevolkingsregister Amsterdam 1851-1853
bevolkingsregister Amsterdam 1851-1853
Singel
Eigenaar/Bron: Stadsarchief Amsterdam
 
40
bevolkingsregister Amsterdam 1851-1853
bevolkingsregister Amsterdam 1851-1853
Rozenstraat
Eigenaar/Bron: Stadsarchief Amsterdam
 
41
bevolkingsregister Amsterdam 1851-1853
bevolkingsregister Amsterdam 1851-1853
Prinsengracht, Spekslagersgang
Eigenaar/Bron: Stadsarchief Amsterdam
 
42
bevolkingsregister Amsterdam 1853-1863
bevolkingsregister Amsterdam 1853-1863
Prinsengracht / hoek Elandsstraat
Eigenaar/Bron: Stadsarchief Amsterdam
 
43
bevolkingsregister Den Helder 1850-1860
bevolkingsregister Den Helder 1850-1860
wijk C, nr. 129
Eigenaar/Bron: Regionaal Archief Alkmaar
 
44
bevolkingsregister Den Helder 1850-1860
bevolkingsregister Den Helder 1850-1860
wijk I, nr. 338
Eigenaar/Bron: Regionaal Archief Alkmaar
 
45
bevolkingsregister Den Helder 1850-1860
bevolkingsregister Den Helder 1850-1860
wijk E, nr. 329c
Eigenaar/Bron: Regionaal Archief Alkmaar
 
46
bevolkingsregister Den Helder 1860-1880
bevolkingsregister Den Helder 1860-1880
wijk L, nr. 262
Eigenaar/Bron: Regionaal Archief Alkmaar
 
47
bevolkingsregister Den Helder 1880-1917
bevolkingsregister Den Helder 1880-1917
Molenstraat, 1e Vroonstraat
Eigenaar/Bron: Regionaal Archief Alkmaar
 
48
bevolkingsregister Nieuwer-Amstel 1850-1860
bevolkingsregister Nieuwer-Amstel 1850-1860
Wetering- of Polderkade
Eigenaar/Bron: Stadsarchief Amsterdam
 
49
bevolkingsregister Nieuwer-Amstel 1850-1860
bevolkingsregister Nieuwer-Amstel 1850-1860
Jan Hanzenpad
Eigenaar/Bron: Stadsarchief Amsterdam
 
50
bevolkingsregister Overschie 1850-1861
bevolkingsregister Overschie 1850-1861
alleenstaandenregister
Eigenaar/Bron: Stadsarchief Rotterdam
 

    1 2 3 4 5 ... 19» Volgende»This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, Copyright © 2001-2008, created by Darrin Lythgoe, Sandy, Utah. All rights reserved.