Jacob Verbove Antoon van der Vat Aantekeningen


StartpaginaStartpagina    ZoekZoek    PrintPrint    Inloggen - Gebruiker: anoniemInloggen    Voeg bladwijzer toeVoeg bladwijzer toe

Stamboom:  

Treffers 1 tm 50 van 11899

      1 2 3 4 5 ... 238» Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Detailgegevens worden niet weergegeven in verband met de privacy-wetgeving.  
2 'Hendrik VAN DER VIJGH en Johanna VAN NIEUWVELT, egtelieden, wonende in de Oude Loijerstraat' maken op 1 juli 1770 een testament op de langstlevende op. Gezin: F4873
 
3 10me arrondissement ancien
Acte p.161.
L'an 1848 le neuf mars à la mairie du dixième arrondissement de Paris, Acte de mariage de Pierre Victor Emile Gagneux, âgé de trente neuf ans, fils de Jean Jacques Emile Gagneux et de Jeanne Joséphine Thibault son épouse. Et de Eloïse Angélique Vaudron, âgée de trente trois ans, fille de Pierre René Vaudron et de Angélique Sirone (ou Lirone??)son épouse. 
Gezin: F588
 
4 10me arrondissement ancien Gezin: F497
 
5 14 april 1691
Aengenomen:
Gijsbert Gillisz. VAN BREDA en Aaltje LEENDERSZ
vertr. na Rijswijk en wedrom met att. alhier aengecomen
[Nationaal Archief, DTB Schipluiden 11, lidmatenregister 't Woudt] 
Gezin: F1982
 
6 21 november 1784
met voldoende attestatiën tot ons gekomen:
Herman HENDRIKSZ en Pieternelle Alberts MIEDEMA, van Zwartsluis
[Bron: Stadsarchief Amsterdam, DTBL Amsterdam 215, lidmaten doopsgezind] 
Gezin: F363
 
7 21 september 1765: Vorster Aart van Rijswijk verleent toestemming voor het huwelijk van zijn dochter Hendrina van Rijswijk, wonende te Waalwijk, met Hendrik Nuijsink, geboren en wonende te Schiedam. Gezin: F475
 
8 6 augustus 1697: Borgstelling door Lubbert Gerritsen VAN VEEN en Gerritjen GERRITSEN, echtelieden, ivm huijsinge en erffgrondt bij echtel. vercoopers bewoond, alwaer d'Prins uijthangt.
[Bron: Anton C. Zeven, Wie woonden waar in Wageningen deel 3a, Wageningen 2013] 
Gezin: F4789
 
9
voor het huwelijk worden al twee kinderen geboren, die in 1759 en 1763 overlijden:

Plaats: Loon op Zand
Datum overlijden: 5 oktober 1759
Overledene: 't kind van Cornelia HILLEMAIJERS, 't welk sooveel men verneemd een bastard is van Leendert Adriaan PITJOUW

Plaats: Loon op Zand
Datum overlijden: 1 maart 1763
Overledene: 't kind van Cornelia HILLEMAIJERS
 
Gezin: F884
 
10
Plaats: Leiden
Datum ondertrouw: 1 april 1702
Bruidegom: Johannes VAN DER PLANCK, lakenwercker, jm. van Leijden, wonende in de Janvossensteegh, geassisteerd met Hermanus VAN DER PLANCK, zijn vader, wonende als boven
Bruid: Marijtje VOORTMAN, jd. van Delft, wonende op de Langegraft, geassisteerd met Annetje ARENDS, haar goede bekende, wonende als boven
 
Gezin: F541
 
11
Plaats: Delft, Gasthuiskerk
Datum ondertrouw: 9 april 1707
Datum trouwen: 25 april 1707
Bruidegom: Cornelis VAN DER BIJL, jm. op 't Marktveld
Bruid: Anna VAN GIJSEN, jd. aen de Voldersgracht

Op 9 januari 1712 stellen Cornelis VAN DER BIJL, uurwerkmaker, en zijn vrouw Anna VAN GIJSEN een testament op de langstlevende op. Anna bepaalt verder dat bij haar dood haar kleding zal worden geërfd door haar zuster Sara VAN GIJSEN en dat haar zuster de helft van het huis aan de Voldersgracht, dat zij gezamenlijk in bezit hebben en bewonen, zal moeten overdragen aan haar man voor 550 gulden.

Op 19 maart 1716, kort na het overlijden van haar man maakt Anna Henderiks VAN GIJSEN een nieuw testament op. Zij benoemt tot haar enige en universele erfgename haar zuster Sara Henderiks VAN GIJSEN. Tegelijkertijd stelt Sara een testament op waarin zij Anna tot erfgename benoemt.
 
Gezin: F2380
 
12
bij de verkoop van een stuk land op 7 mei 1653 door de erfgenamen van Pieter Pietersz POOT en Martijntgen CORNELIS wordt vermeld, dat Annitgen Pieters (POOT) getrouwd is met Jan Pietersz ZEEMAN en weduwe is van Jan Jansz OP DE VAART
[Gemeentearchief Schiedam, RA Kethel en Spaland 1602-1698, inv. nr. 172, fol. 59v]
 
Gezin: F104
 
13
Bij de verkoop van een stuk land op 7 mei 1653 door de erfgenamen van Pieter Pietersz POOT en Martijntgen CORNELIS wordt vermeld, dat Lijsbeth Pieters (POOT) getrouwd is met Pieter CORNELISZ. Mogelijk wordt Willem Cornelisz BIJL bedoeld, die op 19 mei 1635 te Kethel in ondertrouw gaat met Elisabeth PIETERS:
Willem CORNELISZ, jm.van de Ketel met Elisabeth PIETERS, jd. van de parochie van Vlaerding.
[Gemeentearchief Schiedam, RA Kethel en Spaland 1602-1698, inv. nr. 172, fol. 59v en Nadere Toegang 128]
 
Gezin: F109
 
14
Catharina VOORTMAN is bij de geboorte van haar zoon Johannes ongehuwd. Jan VAN DER VALK is de vermoedelijke vader van het kind. Dit valt af te leiden uit een verklaring die Catharina op 8 december 1707 aflegt ten overstaan van notaris Couckebacker in 's-Gravenhage ter voorbereiding van een "cas matrimonieel". Processtukken zijn verder niet boven water gekomen, dus mogelijk is de zaak geschikt.
Waarschijnlijk heeft Jan VAN DER VALK Catharina zwanger gemaakt en beloofd haar te zullen trouwen, wat echter niet is gebeurd. Een klein jaar later trouwt Catharina met de veel oudere weduwnaar Frank Pieterse NOORDERVLIET. Johannes blijft de achternaam VOORTMAN dragen.
[Met dank aan de heer H. Beudeker] 
Gezin: F229
 
15
Datum ondertrouw Delft: 16 maart 1709
Datum trouwen Delfshaven: 2 april 1709
Bruidegom: Cornelis van RUIJVEN, jm. in 't Oosteijnde
Bruid: Rachel BOX, jd., mede aldaer
attestatie gegeven op Delfshaven
-----------------------------------
Op 26 maart 1709 stellen Cornelis VAN RUIJVEN, meestertimmerman en Rachel BOX ten overstaan van notaris Jan DE BRIES te Delft huwelijksvoorwaarden op. Rachel wordt geassisteerd door haar vader Willem BOCX. De volgende onroerende goederen worden vastgelegd:
- een huis en erf aan de oostzijde van het Oosteijnde, genaamd Elger, met de ingang aan de Harmen Cocxlaan met twee daarbij horende kleine huisjes;
- een huis en erf aan de zuidzijde van de Harmen Cocxlaan;
- een huis en erf aan de westzijde van het Oosteijnde, genaamd Berckel;
- een huis en erf aan de westzijde van de Doornickstraat
Verder worden verschillende lijfrenten en obligaties genoemd alsmede een lange lijst van goud- en zilverwerk, huisraad en werktuigen.
 
Gezin: F1482
 
16
De naam van de moeder van de kinderen wordt niet vermeld in het doopboek van Maasland.
 
Gezin: F4642
 
17
Een vermelding in het dingboek van Zouteveen geeft een indicatie omtrent het jaar waarin Cornelis Meesz MAEN en Neeltje ALEWIJNSDR getrouwd zijn. Op 21 november 1586 eist Cornelis Meesz betaling voor de drie ooien en twee lammeren die hij verkocht heeft aan Jan Pietersz op de Oostveen. De betaling zou geschieden op het trouwfeest van de eiser; de gedaagde heeft na de bruiloft weliswaar betaald, maar niet het volledige bedrag.
 
Gezin: F2145
 
18
Gemeente: Pijnacker
Huwelijksdatum: 27 mei 1814
Bruidegom: Dirk ROTTEVEEL, 36 jaar, winkelier, gedoopt te Pijnacker op 4 januari 1778, wonende op de Mestlaan te Pijnacker, weduwnaar van Cristina BON
Bruid: Grietje RODENBURG, omtrent 40 jaar, zonder beroep, gedoopt te Pijnacker op 28 augustus 1774, wonende aan het Dorp te Pijnacker
Vader bruidegom: Jillis ROTTEVEEL, wonende te Pijnacker
Moeder bruidegom: Cornelia NOORDDAM, wonende te Pijnacker
Vader bruid: Maghiel RODENBURG, te Pijnacker overleden
Moeder bruid: Neeltje VAN DER LEE, te Pijnacker overleden
 
Gezin: F1397
 
19
In een weeskamerakte van 16 oktober 1693 worden de kinderen genoemd:
Maertje (22 jaar - uit het eerste huwelijk), Trijntje (19 jaar), Leuntje (8 jaar). Voogden zijn Doe SCHIM, burgemeester, en Leendert SCHINKELHOECK, schepen.
[Weeskamer Maassluis 9, fol. 28]
 
Gezin: F4640
 
20
In het lidmatenregister van de hervormde kerk te Maasland worden genoemd Leendaert Philipsz en zijn huisvrouw Marijtjen Pietersdr, overleden in 1658.
[Bronbewerking: Hollandse Genealogische Databank]
 
Gezin: F4646
 
21
Maritgen FLORISDR verkoopt op 12 maart 1592 haar helft van een woning in Zouteveen tussen de Zwetheul en de Kapel aan Vries JANSZ, getrouwd met Maritgen AELEWIJNSDR en Cornelis MEESZ, getrouwd met Neeltgen AELEWIJNSDR. Maritgen en Neeltgen zijn dochters (uit een eerder huwelijk) van Aelewijn JACOPSZ, de overleden man van Maritgen FLORISDR.
[Stadsarchief Vlaardingen, RA Zouteveen, Giftboek 1591-1597, inv. nr. 16, fol. 4v]
 
Gezin: F4627
 
22
Op 10 augustus 1644 wordt de erfenis geregeld van Pieter Pietersz POOT de Oude. Zijn weduwe Martijntgen CORNELIS wordt geassisteerd door haar gekozen voogd, Arijen Lenertsz VEENWECH. Uit de akte wordt duidelijk welke kinderen nog in leven zijn. De mondige kinderen zijn Huibrecht, Neeltgen (gehuwd met Lenert JACOBSZ), Cornelis, Lijsbeth (gehuwd met Willem CORNELISZ), Annitgen (gehuwd met Jan JANSZ), Dirck en de jonge Neeltgen. De oudste zoon Pieter is al overleden. Sijmon en Dieuwertje zijn nog minderjarig en worden vertegenwoordigd door hun oom en voogd Gerrit Dircxz PEURMAN. De weduwe is gehouden Dirck en jonge Neeltgen (die blijkbaar nog niet getrouwd zijn) en Sijmon en Dieuwertgen tot hun mondige dag of huwelijke staat te onderhouden en hen boven op de fl. 600 die elk kind krijgt ook de somma van f 250 uit te reiken.
In 1653 verkopen de kinderen een stuk land uit het familiebezit. Genoemd worden: Huijbrecht, Dirck, Sijmon, Cornelis (is overleden; Huijbrecht en Dirck zijn de voogden van zijn kinderen), Neeltgen (weduwe van Leendert Jacobsz RODENBURCH), Annitgen (weduwe van Janb Jansz OP DE VAART en getrouwd met Jan Pietersz ZEEMAN), Dieuwertgen (getrouwd met Joris Cornelisz SUIJDERENT) en Lijsbeth (getrouwd met Pieter CORNELISZ). De jonge Neeltgen is klaarblijkelijk al overleden.
[Gemeentearchief Schiedam, RA Kethel en Spaland 1602-1698, inv. nr. 172, fol. 54 en 59v]
 
Gezin: F100
 
23
Op 11 april 1682 is ter weeskamer geëxhibeerd het testament van Volckert Ariensz VAN DER BIJL, uijrwerckmaeker en Grietge Dircks VAN LEFFE, zijn zaliger huijsvrouw. De weeskamer is buitengesloten.
[Gemeentearchief Delft, Weeskamer Delft 469, comparitieregister 12, fol. 315]
 
Gezin: F1441
 
24
Op 11 juni 1668 worden Jacob Claesz WESTERKERCK, grootvader, en Adam Jacobsz WESTERKERCK, oom, tot voogden gesteld over het nagelaten weeskind van Jannetje Jacobsdr, waar Mathijs Alewijnsz. MAEN vader van is, namelijk Alewijn Matthijs MAEN, oud 3 jaar. De vader komt met de voogden overeen zijn weeskind te onderhouden en te alimenteren tot zijn mondige dag of huwelijke staat, te laten leren lezen en schrijven en bij mondige dag of huwelijke staat uit te zetten en op zijn 21e jaar of huwelijke staat uit te reiken f 125 carolus, te versterven op de erfgenamen ab intestato van moederszijde. Hiertegen zal hij behouden de gehele boedel met in- en uitschulden en verbindt hieraan 3 morgen 3 hond land, belend ten noorden de Woudweg, ten oosten en zuiden Reijnier Pauw ridder, heer ter Horst, etc. en ten westen de erfgenamen van Gerrit Jansz. van der Burg.
[Gemeentearchief Schiedam, RA Kethel en Spaland, inv. nr 172, fol. 75]
 
Gezin: F2150
 
25
Op 12 maart 1592 verkoopt Maritgen FLORISDR, weduwe van Aelewijn JACOPSZ, de helft van een huis in Zouteveen en grond in Vlaardinger-Ambacht aan Vries JANSZ, gehuwd met Maritgen AELEWIJNSDR en Cornelis MEESZ, gehuwd met Neelgen AELEWIJNSDR, kinderen en erfgenamen van de voornoemde Aelewijn JACOPSZ.
[Stadsarchief Vlaardingen, RA Zouteveen, Giftboek 1591-1597, inv. nr. 16, fol. 4v]
 
Gezin: F4628
 
26
Op 12 maart 1676 stellen Frans Cornelisz DOELMAN, bouwman, en zijn huisvrouw Ermpte Philps SCHINKELHOUK, echtelieden wonende in de Zuidbuurt van Maasland, hun testament op de langstlevende op. Als voogden stellen ze aan: Cornelis Cornelisz DOELMAN den Jongen, zijn broeder, en Willem Leendertsz
SCHINCKELHOUCK, haar oom wonende op Maassluis.
[Gemeentearchief Delft, Voogdijstellingen Maasland 1635-ca. 1700, fol. 217]
 
Gezin: F4650
 
27
Op 14 oktober 1650 compareren voor de weeskamer Dirck Willems de Jong, cuijper, Remees Joosten Lepelaer, Gijsbrecht Wouters Catersvelt en [onleesbaar] Wouters van Catersvelt, voogden van de kinderen van Dirck Willems, cuijper, en Maritgen Wouters, beiden zaliger: Grietgen (18 jaar), Wouter (15 jaar), Willem (12 jaar) en Marijtge (7 jaar) om inventaris over te leveren van de goederen door de moeder als laatste nagelaten.
Op 4 maart 1651 laat Gijsbrecht Wouters Katersvelt voor de weeskamer het testament zien van wijlen Marijtge Gijsbrechts, grootmoeder van de kinderen
Op 29 november 1653 wordt Abram Abrams Everard gesteld als voogd in plaats van Dirck Willems de Jong.
Op 10 maart 1660 is rekening gedaan van de goederen van Willem Dircks Leffe, die nu zelf de administratie doet van zijn goederen.
[Gemeentearchief Delft, Weeskamer Delft 5, fol. 343]
 
Gezin: F1476
 
28
Op 15 juni 1702 stellen Maerten Huijbrechtsz POOT en Leentie Ariens VAN DER CHIJS, echtelieden te Vrijenban, voor notaris Cornelis 's-Gravesande te Delft een testament op op de langstlevende. In het testament wordt vermeld dat Maerten POOT zes voorkinderen heeft uit zijn huwelijk met Annetie Jacobsdr. Als voogden worden benoemd: Pieter Huijbrechtsz POOT en Arij Jacobs RIDDER (resp. broeder en zwager van Maerten POOT) en Arij Cornelisz van der Chijs en Cornelis Ariensz VAN DER CHIJS (resp. vader en broeder van Leentie VAN DER CHIJS.
[Bron: Gemeentearchief Delft, NA inv. nr. 2538E, folio 203-206]

Op 18 november 1710, een maand na het overlijden van Maerten Huijbrechtsz POOT op 12 oktober 1710, worden zijn weduwe en kinderen ingeschreven in het weeskamerregister van Vrijenban. De weduwe is Leentje Ariens VAN DER CHIJS en er zijn twee kinderen uit het huwelijk met haar: Sijmon (4 jaar) en Arij (2 jaar). Verder is er sprake van een woning met 28 morgen land aan de Mandjeskade. Uit het eerste huwelijk van Maerten Huijbregtsz POOT met Annetje Jacobs RIDDER zijn de volgende kinderen: Huijbregt (26 jaar), Aagje (24 jaar), Jacob (21 jaar), Pieter (19 jaar), Neeltge (18 jaar) en Maertje (16 jaar). Als voogden worden aangesteld Pieter Huijbregtsz POOT, bouwman en Cornelis Huijbregtsz POOT, ooms van de kinderen.
[Bron: Gemeentearchief Delft, Weeskamer Vrijenban, inv. nr. 144]
 
Gezin: F87
 
29
Op 15 oktober 1663 compareren Mathijs Alewijnsz. MAEN, weduwnaar van Maertjen Arijensdr, ter ener zijde en ter andere zijde Arijen Arijensz en Cornelis Arijensz STAM VAN LEEUWEN, ooms en voogden van de vijf nagelaten weeskinderen van Maertjen Arijensdr verwekt door Mathijs Alewijnsz, genaamd Neeltje Mathijs (17 jaar), Arijen Mathijsz (14 jaar), Jannetje Mathijs (12 jaar), Maertje Mathijs (10 jaar) en Cornelis Mathijsz (5 jaar). Zij zijn geaccordeerd na examinatie van de boedel nopens de moederlijke goederen van de kinderen. De weduwnaar is gehouden zijn kinderen te alimenteren en onderhouden tot hun mondige dag van 22 jaar of huwelijke staat, te laten leren lezen en schrijven en ten mondige dag of huwelijke staat uit te zetten naar zijn staat en vermogen en uit te reiken f 120, makende tezamen f 600 carolus. Te versterven van het ene kind op het andere en bij overlijden van allen op de erfgenamen ab
intestato van moederszijde. Hiertegen zal hij behouden de gehele boedel met in- en uitschulden en verbindt hieraan 3 morgen 4 hond land, belend ten noorden de Woudweg, ten oosten en zuiden de kinderen van Arijen Arijensz Moijman en ten westen Gerrit Jansz van der Burg.
[Gemeentearchief Schiedam, RA Kethel en Spaland inv. nr. 172, fol. 67]
 
Gezin: F2151
 
30
Op 17 januari 1635 compareerde ter weeskamer in Delft Dirck Willemsz DE JONG als vader van Grietgen, oud drie jaar, 'gewonnen' bij Heijltge Euwouts, zijn overleden vrouw.
[Gemeentearchief Delft, Weeskamer Delft 463, comparitieregister 6, fol. 159]
 
Gezin: F1432
 
31
Op 19 april 1701 compareerde ter weeskamer van Delft Volckert Ariensz BIJL, weduwnaar van Maria Bortels VAN COOLWIJCK. Er is één minderjarig kind: Cornelis (15 jaar).
[Gemeentearchief Delft, Weeskamer Delft 469, comparitieregister 12, fol. 315]
 
Gezin: F1442
 
32
Op 2 augustus 1717 maken de echtelieden Cornelis LANSBERGEN, 'lettersetter' en Hester VAN LEFFEN, 'door de wandelingh genaamt DE JONGH', wonende in de Agtersak te Delft een testament op op de langstlevende.
 
Gezin: F1438
 
33
Op 2 augustus 1737 is voor de weeskamer van Delft het testament vertoond van 'Dirk DE JONG oft VAN LEFFEN' en Johanna BOEX. Dirk is overleden; de weeskamer is buitengesloten.
Op 31 maart 1741 compareren Willem VAN LEFFEN en Willem BOX. Zij vermelden dat Rogier VAN LEFFEN, de broer van de eerste comparant, in dienst van de VOC in Oost-Indië is overleden. Zijn erfgenamen zijn zijn moeder Johanna BOX, weduwe van Dirck VAN LEFFEN voor de ene helft en voor de andere helft zijn broers en zuster: Willem VAN LEFFEN, Maria VAN LEFFEN (huisvrouw van Hendrick VAN DER KAIJ) en Cornelis VAN LEFFEN (24¼ jaar oud).
Willem VAN LEFFEN (broer) en Willem BOX (oom maternel) zijn de voogden van de nog minderjarige Cornelis en zijn geautoriseerd om op de VOC de achterstallige gage en de nalatenschap van de overledene te vorderen. Ruim een week later, op 8 april, hebben ze bij de VOC 11 gulden en 13 stuivers geïnd ten behoeve van Cornelis. Na aftrek van kosten wordt dit bedrag belegd door de weesmeesters. Later dat jaar, op 15 december 1741, verschijnt Cornelis VAN LEFFEN, die inmiddels meerderjarig is en hij krijgt het belegde geld met drie stuivers en acht penningen rente uitbetaald.
[Gemeentearchief Delft, Weeshuis Delft 479, bundel 22, fol. 18]
 
Gezin: F1428
 
34
Op 2 december 1724 is ter weeskamer te Delft het testament van 18 september 1715 vertoond van Johannes VOORTMAN en Dijna VAN WESTEN, waaruit blijkt dat de weeskamer wordt buitengesloten.
[Gemeentearchief Delft, comparatieregister 19, fol. 447]
 
Gezin: F623
 
35
Op 2 februari 1804 wordt ter weeskamer in Delft het testament van Pieter VAN DEN AKKER en Willemina VAN LEEUWEN vertoond. Pieter is overleden en de weeskamer is buitengesloten. Bij het overlijden van Pieter VAN DEN AKKER in 1803 wordt aangegeven dat er twee minderjarige kinderen zijn. Na het overlijden van Willemina VAN LEEUWEN worden voor de weeskamer deze twee kinderen met name genoemd: Pieter, 16 jaar, en Willem, 14 jaar. De andere kinderen zijn dus voor 11 november 1803 overleden. Op 26 februari 1790 worden twee kinderen van Pieter VAN DEN ACKER te Pijnacker begraven.
[Stadsarchief Delft, DTB Pijnacker 12, Weeskamer Delft 492, comparitieregister 29, fol. 281 en Weeskamer Delft 493, comparitieregister 30, fol. 35]
 
Gezin: F272
 
36
Op 2 september 1656 registreert Hester HEIJNDRICXDR haar twee kinderen bij wijlen Dirck WILLEMS, kuiper. [De namen van de kinderen en hun leeftijden zijn opengelaten.] De voogden zijn Remees Joosten LEPELAER en Cornelis Cornelisz VAN DER CORS.
[Gemeentearchief Delft, Weeskamer Delft 8, fol. 120]
 
Gezin: F1431
 
37
Op 21 september 1746 compareert Meijnsje SCHENCK, weduwe en boedelhoudster van Thijs MAAN, wonende te Maasland. Ze stelt voogden aan over haar minderjarige kinderen, namelijk Jacobus HOOGWERFF, wonende te Maasland en haar zwagers Jan VAN DEN ENDE, Bastiaan GROENHEIJDE en Cornelis MAAN.
[Gemeentearchief Delft, NA Delft 6378, fol. 251]
 
Gezin: F2148
 
38
Op 22 oktober 1711 maken Coenraet DE GEUS en zijn vrouw Gijsbregtge VEREIJSCH voor notaris Cornelis van der Heijden te Delft hun testament op. Coenraet is gezond, Gijsbregtge is 'siekelijk van lighaem'.
Tot erfgenamen benoemt Coenraet zijn vrouw, de vier kinderen uit zijn eerste huwelijk met Neeltje JENKINS en de kinderen uit zijn huidige huwelijk. Gijsbregtge benoemt haar man tot erfgenaam met de verplichting haar kinderen naar behoren op te voeden. Cornelis en Johannes JENKINS worden bij overlijden van een van de echtelieden benoemd tot voogden van de kinderen. De weeskamer wordt buitengesloten.
[Gemeentearchief Delft, NA Delft 3523f, fol. 331 ev.]
 
Gezin: F1445
 
39
Op 24 augustus 1757 stellen de 'egtelieden' Hendrik VAN DER KAAIJ, meestertimmerman, en Maria VAN LEFFEN te Delft een testament op op de langstlevende.
[Bron: Gemeentearchief Delft, Notarieel Archief 2931, akte nr. 49]

Op 18 mei 1770 is ter weeskamer het testament vertoond tussen Hendrik VAN DER KAAIJ en Maria VAN LEFFEN. Maria is overleden; de weeskamer is buitengesloten.
[Gemeentearchief Delft, Weeshuis Delft 485, bundel 26, fol. 92]
 
Gezin: F1434
 
40
Op 25 oktober 1726 is ter weeskamer het testament vertoond van Adriaen VAN DER LEE en wijlen Catharina DE JONG. De weeskamer is buitengesloten.
[Gemeentearchief Delft, Weeskamer Delft 477/20, fol. 135]
 
Gezin: F2372
 
41
Op 26 september 1761 is ter weeskamer het testament vertoond van wijlen Arij VAN DER LEE en Anna CUIJPERS. De weeskamer is buitengesloten.
[Gemeentearchief Delft, Weeskamer Delft 477/20, fol. 135]
 
Gezin: F4616
 
42
Op 27 februari 1734 wordt in ter weeskamer van Delft het testament getoond van Andries VAN RENSSEN en Anthonia DE GEUS. Andries is overleden en de weeskamer is buitengesloten.
[Gemeentearchief Delft, Weeskamer Delft 478, bundel 21, fol. 250]
 
Gezin: F1464
 
43
Op 28 oktober 1653 bereiken Neeltgen PIETERSDR, weduwe van Leendert Jacobs RODENBURGH en haar zwager Pieter JACOBSZ overeenstemming over de uitkoop van goederen uit de nalatenschap van Leendert Jacobsz RODENBURGH. Pieter vervangt hierbij zijn broer Claes JACOBSZ, die oom en voogd is van de onmondige kinderen Willem Leendertsz (10 jaar) en Pieter en Maertgen Leenderts (omtrent 9 jaar).
[Stadsarchief Vlaardingen, ORA Vlaardingerambacht 25, fol. 59]
 
Gezin: F106
 
44
Op 29 januari 1678 compareren voor Glaude van der Tholl, notaris te Maasland de eerzame Kornelis Arensz. Oldenbrouck en de eerbare Maertie Philps Schinkelhouk, echtelieden wonende in Zuid-Maasland, hij ziekelijk van lichaam aan de kinderpokken te bedde leggende en zij kloek en gezond, en maken testament op de langstlevende. Stellen tot voogden, hij: Leendert Arensz. en Joris Arensz. Oldenbrouk zijn testateurs broeders, en zij: Klaes Philpsz. Schinkelhouk haar broeder en Frans Kornelisz. Doelman haar zwager.
[Gemeentearchief Delft, Voogdijstellingen Maasland 1635-ca. 1700, fol. 160v]
 
Gezin: F4651
 
45
Op 30 juni 1627 wordt de nalatenschap geregeld van Arijen Arijensz STAM VAN LEEUWEN. Er zijn vier kinderen, verwekt bij Maertgen Heijndricx, te weten Sijmon (11 jaar), Arijen (9 jaar), Cornelis (8 jaar in mei 1628) en Maertgen (6 jaar in mei 1628). De weduwe zal de kinderen onderhouden tot hun meerderjarigheid of hun huwelijk en hen te zijner tijd 125 gulden geven. Bij een huwelijk krijgen zij 37 gulden en tien stuivers. Medecomparant is Pieter Pietersz POOT, de huidige echtgenoot van Maertgen HEIJNDRICX.

Op 30 juli 1639 maakt Maartgen Hendricx, laatst weduwe van Pieter Pietersz Jonge POOT, inventaris op van de nalatenschap. Het gaat om drie morgen land in Vlaardingerambacht tussen de Zwet en de Woudweg, tien hond land in Vlaardingerambacht ten zuiden van de Zwet en drie morgen en drie hond land in Spaland ten zuiden van de Woudweg. Verder heeft ze diverse schulden uitstaan, onder andere aan de kinderen uit haar eerste huwelijk met Arijen Arijensz VAN LEUWEN, te weten Arijen, Cornelis en Maertgen. Een vierde kind (dit is Sijmon) is overleden.
[Gemeentearchief Schiedam, RA Kethel en Spaland, boedelinventarissen 1602-1680]
 
Gezin: F4636
 
46
Op 31 augustus 1716 stelt Adam Jacobsz WESTERKERCK zijn testament op. Hij benoemt tot zijn erfgenamen de zeven kinderen van Alewijn Thijsse MAEN (de zoon van zijn zuster Jannetje Jacobs WESTERKERCK) en diens vrouw Ariaentje Cornelis VERMEER. Tot de erfenis behoort een huis met grond en boomgaard in Pijnacker.
[Gemeentearchief Delft, NA Delft 2410, fol. 369]
 
Gezin: F2149
 
47
Op 4 januari 1747 stellen Willem VAN LEFFEN en Grietjen VAN DER LINDEN, 'bijgenaemt DEN GEUS', een testament op op de langstlevende. Willem is op dat moment 'ziek te bedde leggende'.
[Bron: Gemeentearchief Delft, Notariële Archieven 2854, akte nr. 15]
 
Gezin: F1424
 
48
Op 5 maart 1653 compareert voor de weeskamer Soetgen JANS, weduwe van Jacob Jansz VALCK en registreert hun kind Maertge (9 jaar). De voogden zijn Pieter ARIENSZ, bierkruier en Wouter JANSZ, tapijtwerker.
[Gemeentearchief Delft, Weeskamer Delft, comparitieregister 7, fol. 391]
 
Gezin: F1322
 
49
Op 7 maart 1690 wordt ter weeskamer van Delft het testament getoond van de overleden chirurgijn Johannes DE GEUS en zijn vrouw Magtelt VAN LEUTERINGH. De weeskamer is buitengesloten.
[Gemeentearchief Delft, weeskamer Delft 471, deel 14, fol. 90]
 
Gezin: F1461
 
50
Op 9 mei 1702 wordt ter weeskamer van Delft het testament vertoond van Maerten Jansz HEINSBROECK, schipper op Rotterdam, en Clara DE GEUS, opgesteld op 11 januari 1702, waarbij de weeskamer is geëxcludeerd.
[Gemeentearchief Delft, Weeskamer Delft 473, comparitieregister 16, fol. 33]
 
Gezin: F1455
 

      1 2 3 4 5 ... 238» Volgende»This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, Copyright © 2001-2008, created by Darrin Lythgoe, Sandy, Utah. All rights reserved.